2009-10-04 20:47:51

Ustawa Prawo Budowlane, Art. 62

      Wykonujemy kontrole stanu technicznego budynków i budowli wg wymagań ustawy Prawo Budowlane (patrz poniżej). Posiadamy autorskie opracowania formularzy kontrolnych wstępnych, szczegółowych i zbiorczych, które razem stanowią kompletny i profesjonalny dokument dający włascicielowi obiektu wiedzę na temat stanu obiektu i koniecznych działań dla utrzymania go w eksploatacji i bezpiecznym użytkowaniu.

Zobacz na dole ekranu wzór naszego formularza (dokument pdf). 
                                                
Ustawa Prawo Budowlane w art. 62 stanowi:

                                                             Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj
ącej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj
ącej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetykiobiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku,

w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o

powierzchni zabudowy przekraczaj
ącej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych

o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonującakontroli jest obowi

ązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

<5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości dopotrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub sta

łym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj
ącej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy

chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.>

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania

zaleceń z poprzedniej kontroli.

<1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroliobejmuj ącej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicielii zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. W
łaściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życialub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawieniaekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem

ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

<5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych

i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny

przeprowadza
ć osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych

i gazowych.>

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1

pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadaj

ące uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w

odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do

kominów przemys
łowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub

przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą

urządzeń mechanicznych. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzaniaich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu,

o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Załączniki

Typ Opis Data
załącznik Przykładowy formularz opracowania RODE z Kontroli obiektu 2009-10-05 21:09:29

projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009